Svenska  English  Lördag 14 Juli 2012  | 
>  Hem
2012
>  Resultat
>  50 bäst klädda löpare
>  MarathonFoto
>  Nyheter
>  Karta över banan
>  Höjdprofil
>  Startlista
>  Pressinfo
>  Sponsorer
1912
>  Den stora dagen
>  Film: 1912 års OS-mara
>  Så var åskådarna klädda
>  Japanen som ej försvann
>  Banan från OS 1912
>  Referat OS-maran 1912
>  Resultaten OS 1912
>  Sigge Jacobsson
>  Vinnare med olika namn
>  Visste du att...
>  En lång serie fester
>  Medaljligan OS 1912
>  Rapporten från OS 1912
Video
>  Jubileumsmarathon 2012
>  Maratonloppet OS 1912
>  Testloppet 14 juli 2010
>  Stockholm från ovan
Bildspel
>  OS 1912
>  Marknaden
>  Löparna
>  Loppet
>  Stadion-festen
>  Jubileumsmarathon
Boktips
>  Två böcker om OS 1912
>  Maratonlopp under 100 år
>  Svensk maratonhistoria
Historik
>  Det började 1896
>  Stockholms Stadion
>  Extramaran 1982-83
-- Sponsorer --

Starten har gått och efter knappt 350 m lämnar löparna Stadion. De 64 startande maratonlöparna är redan rejält utspridda.

Referat från maratonloppet 1912

Sven Låftman skrev nedanstående referat från maratonloppet i OS 1912. Artikeln är publicerad i boken Olympiska spelen i Stockholm 1912 i bild och ord, publicerad 1912.


Det tycks ligga något fascinerande i ett marathonlopp. Af alla Olympiska spelens många täflingar finns det icke någon, som tillnärmelsevis fångar intresset så som marathonlöpningen. Så har det alltid varit och så kommer det väl alltid att bli.
Marathonloppet vid de femte Olympiska spelen var ett godt bevis därpå. Åskådare i tiotusental hade samlat sig för att åse löpningen.

Långt före det starten söndagen den 14 juli gick, var Stadion fylldt till sista plats. Ute på Valhallavägen samlade sig det ena tusentalet efter det andra, och när sedan intet utrymme fanns öfver omkring Stadion, drogo massorna bort mot Östra stadion och utåt vägarna, där marathonlöparna skulle fram.
När klockan i stadiontornet slog en kvart på två, kommo marathonlöparna ut på planen, de flesta med hvita mössor eller näsdukar på hufvudet för att i någon mån skydda sig för solens brännheta strålar. Klockan tolf minuter i två hade de 69 startande löparna blifvit ordnade i led bakom startlinjen midt för kungl. läktaren, och precis kl. 1.48 small startskottet.

EN NÄSTAN OUTHÄRDLIG HETTA
I hård fart satte det väldiga fältet af rundt löpbanan och med svensken Ahlgren i têten löpte de sedan ut, tagande af till höger, Valhallavägen framåt, vidare in på landsvägen bakom Frälsningsarméns vedgårdar bortom Östra station, och så voro de inne på den långa och ansträngande färden i en nästan outhärdlig hetta.
Ahlgren, Sverige lyckades hålla ledningen de första 500 meterna, men sedan var det den lilla energiska och af alla fruktade finnen Kolehmainen, som öfvertog kommandot. När den lilla snabba mannen redan i detta skede lade beslag på första platsen, ansågo nog många, att han skulle bli den slutliga vinnaren, och det torde väl också ha blifvit fallet, om icke den oerhörda hettan dragit ett bredt streck öfver alla fackmännens beräkningar, hvilka för öfrigt så godt som enhälligt utmynnade i en seger för finnen.

FÄLTET ORDENTLIGT UTDRAGET
På landsvägen in i Liljansskogen försvunno så löparna i en lång rad med finnen och Ahlgren i têten. Fältet var redan en kilometer från starten rätt ordentligt utdraget, och åskådarna, de mindre sakkunniga, sågo med förtviflan hur vårt svenska hopp, Sigge Jacobsson, envist höll sig i kön.
Vid den första kontrollstationen, Stocksund, liksom vid de följande kontrollerna, hade alla tänkbara arrangemang vidtagits för att tillfredsställa deltagarnas behof. Vid den första kontrollstationen, belägen fem kilometer från starten, hade åskådare samlat sig i tiotusental, och med spänning motsåg man löparnas ankomst. Klockan visar en kvart öfver två, och ögonblicket därefter tillkännager den lifliga rörelsen bland massorna utefter landsvägen, att löparna äro i antågande.


Det blev dubbelseger för Sydafrika. Här bärs tvåan Christian Gitsham (närmast kameran) och vinnaren Kennedy Kane McArthur i triumf ut ur Stadion.

TRE LÖPARE SÅ GODT SOM PÅ LINJE
Klockan 2.17.20 passera också de tre första löparna så godt som på en linje. Det är Kolehmainen, Ahlgren och italienaren Speroni. Tretton sekunder efter dem följde fransmännens hopp, Boissière, och samtidigt med honom passerades Stocksunds kontrollstation af de två grönklädda sydafrikanerna Gitsham och Mc Arthur. Därefter följde Pautex, Francom, Lord, Fonback, Kruklin, Törnros, Jacobsson, Nilsson, Dahlberg och Andersson, de fem sistnämnda i en klunga, femtio sekunder efter têtmännen.
Farten hade under de första fem kilometerna icke varit öfverdrifvet hård och i hvarje fall icke så uppdrifven, som man haft anledning att vänta. Tiden för Ahlgren, Kolehmainen och Speroni var nämligen fram till Stocksund 29 minuter och 20 sekunder.
Vid den första kontrollen var det knappast någon som gaf sig tid att dricka något. Här gäller det att hänga med, och den, som släpper efter för mycket i början, har icke stora utsikter att komma upp mot slutet.

KOLEHMAINEN I TETEN
Femton kilometer från Stadion är andra kontrollstationen belägen, och hit ankommer Kolehmainen först kl. 2.42.19, men endast tretton sekunder efter honom passeras Turebergs kontrollstation af de två sydafrikanerna McArthur och Gitsham, som troget hålla ihop och med ett gladt och segervisst leende hälsa funktionärerna vid kontrollen. Efter sydafrikanerna kommer engelsmannen Lord klockan 2.43.10 och 30 sekunder senare passeras Tureberg af den lilla seniga Ahlgren, som förefaller vara vid godt mod, trots att han falligt tillbaka något.
Efter den första svensken komma Jacobsson, Speroni, Boissière, Pautex, Fonback, den af många fruktade Mike Ryan, Amerikas hopp, den svenske sergeanten, skidlöparen och marathonmannen Andersson och den gamla marathonveteranen Bergvall. Tidskillnaden mellan Kolehmainen och Bergvall är 4 min. 5 sekunder.
Redan vid Tureberg börjar det verkliga manfallet. Allt fler och fler falla offer för den olidliga värmen, och läkare och sjukvårdsmanskap har redan på utvägen fullt upp att göra med att taga hand om alla, som måst gifva upp.

PUBLIKEN I STADION VÄNTDE I SPÄNNING
Under tiden, som löparna sträfva fram mot vändpunkten vid Sollentuna, löpa meddelanden in till den i spänning väntande publiken i Stadion, och hvarje meddelande mottages med obeskrifligt intresse.
Mellan Tureberg och vändpunkten fick Kolehmainen den första känningen af hettan, och i stället för den lilla finnen fingo åskådarna se sydafrikanen Gitsham runda vändstolpen som första man, synbarligen utan att känna någon olägenhet af värmen, som helt höll på att ställa nordborna utom spelet.
Som sagdt, Gitsham rundade vändstolpen som första man kl. 3.0.40 och hade alltså löpt den 20,100 meter långa distansen på en tid af 1 tim. 12 min. och 40 sek. Endast 15 sek. senare var dock Kolehmainen framme och efter ytterligare 20 sek. hade äfven McArthur tillryggalagt den första hälften af loppet. Engelsmannen Lord vände kl. 3.2.30, Speroni 3.2.55, Ahlgren 3.3.43.
Efter dessa följde med i allmänhet ytterst korta mellanrum, Jacobsson, Boissière, Corckery, Smith, Ryan, Pigott, Tewanima, Strobino, Sockalexis, Erxleben, Andersson, Bergvall, Green, Duffy, och Lilley.

VÄRMEN GER SYDLÄNNINGARNA EN EXTRA CHANCE
Sydafrikanerna lågo således nu i têten, och litet hvar bland de initierade anade nog att värmen skulle taga ut sin rätt och gifva sydlänningarna en extra chance.
Man trodde på många håll att finnen, efter det att han lämnat ledningen åt Gitsham mellan Tureberg och vändpunkten, skulle falla tillbaks. Med obetvinglig energi höll han sig emellertid äfven en god del af hemvägen, i têten, och då Gitsham som första man anlände till Tureberg på hemvägen, var Kolehmainen i dennes sällskap, men endast två meter bakom kom den kraftiga Mc Arthur.
Italienaren Speroni höll sig alltjämt bland de främsta och hade vid Tureberg på hemvägen endast 16 sekunder att taga igen på Gitsham. Jacobsson hade nu ryckt upp på femte plats, och mången såg nog häri ett tecken på, att den svenska favoriten var starkt på väg mot fronten.
Efter Jacobsson, som passerade läkarebordet vid Tureberg kl. 3.26.10, kommo följande löpare: Lord, Piggott, Tewanima, Strobino, Smith, Boissière Sockalexis, Corckery, Erxleben, Ahlgren, Duffy, Lilley, Green och Gallagher.

KOLOSSALT MANFALL
Mellan Tureberg och Stocksund blef kampen hård och manfallet var på denna sträcka kolossalt. Kolehmainen måste här släppa taget, och efter ett sista förtvifladt försök hade han icke några ytterligare reservkrafter att taga till och var således ur leken.
Sydafrkanerna gingo emellertid nu fram allt mer, under det att alla de öfriga blefvo på efterkälken. Det blef därför ingen öfverraskning att på hemvägen vid Stocksund finna de två grönklädda männen McArthur och Gitsham i sällskap såsom första män. Kl. 4.2.20 passerade de båda Stocksund, och först fyra minuter senare kunde italienaren löpa fram och ur läkarens hand mottaga en välbehöflig förfriskning.
Närmast efter dessa tre kom Sigge Jacobsson kl. 4.7.41 och efter honom följde Duffy, Speroni, Tewanima, Sockalexis, Erxleben, Gallagher, Lilley, Piggott. Som synes hade amerikanerna nu kommit upp och lågo i en lång rad bland de tio främsta, under det att alla svenskarna, Jacobsson undantagen, fallit tillbaks.


Prisutdelning. Kennedy Kane McArthur får lagerkrans och guldmedalj av kung Gustaf V.

McARTHUR ANKOM STADION UNDER PUBLIKENS OVATIONER
Till målet i Stadion ankom som första man under publikens ovationer den storväxta sydafrikanen McArthur kl. 4.24. Under löpningen på Valhallavägen föreföll han rätt medtagen, men ett tillrop om, att han var fem minuter före andra man, gjorde honom synbarligen lugnare, och innan han löpte in genom hufvudentrén, samlade han alla sina krafter, beredd att löpa in till målet i god kondition.
Trots en synbar utmattning absolverade han också till det yttre i bra kondition hvarfvet inne på Stadions löparebana, och med segerkransen öfver axlar och skuldror passerade han målet, hälsad af allas, men framför allt af egna landsmäns, obeskrifliga jubel.
Några minuter senare svängde hans landsman Gitsham in genom hufvudingången. Han var utan tvifvel i bättre kondition än McArthur, ehuru äfven han synbarligen hade löpt hårdt den sista kilometern. Som tredje man väntades allmänt Jacobsson, och besvikelsen blef allmän, då trumpetsignalen tillkännagaf tredje mannens ankomst och denna visade sig vara en amerikan, Strobino.
Fjärde mannen var äfven en amerikan, indianen Sockalexis, och femte, kanadensaren Duffy.
Först som sjätte kom Sigge Jacobsson, visserligen i god kondition, men ohjälpligt slagen. Svenskens prestation är dock värd en eloge, ty med den placering han fick, var han bästa europén, och näst honom kom, af européerna, en fransman, först på trettonde plats.

 • Placeringen och tiderna för de främsta löparna blefvo:
  1) K. K. McArthur, Sydafrika, 2.36.54.8; 2) C. W. Gitsham, Sydafrika, 2.37.52; 3) G. Strobino, Amerika, 2.38.42.4; 4) A. Sockalexis, 2.42.7.9; 5) J. Duffy, 2.42.18.8; 6) S. Jacobsson, 2.43.24.9; 7) J. J. Gallagher, 2.44.19.4; 8) J. Erxleben, 2.45.47.2; 9) R. F. Piggott, 2.46.40.7; 10) J. Forschaw, 2.49.4; 11) E. Fabre, 2.50.36.2; 12) C. H. De Mar, 2.50.46.6.

  Hela resultatlistan

 •  

  Jubileumsmarathon Stockholm 1912–2012 arrangerades av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK
  E-post: info@jubileumsmarathon.se
  Telefon: 08-545 664 40, Fax: 08-664 38 22
  Adress: Stockholm Marathon, Box 15124, 167 15 Bromma
  Ett arrangemang av Stockholm Marathon Gruppen.
  Tillhandahållare av denna webbplats: Stockholm Marathon/Tjejmilen AB
  Ansvarig utgivare: Anders Olsson Webbplatsen är producerad av Jomsborg AB


  Intressanta lopp i Stockholm 2013

  23, 24 augusti: Bellmanstafetten
  Perfekt som teambuilding, både fest och tävling. 5x5 km vid Frescati.
  Bellmanstafetten.se

  2 september: Tjejmilen
  Landets största idrottsevenemang för kvinnor. 10 km på en vacker bana på Södra Djurgården.
  Tjejmilen.se

  9 september: Stockholm Halvmarathon
  Halvmaran mitt i stan – ett inspirerande lopp.
  StockholmHalvmarathon.se

  30 sept och 1 okt: Tjurruset
  Tufft löparäventyr. 10 km i krävande terräng någonstans i Storstockholm.
  Tjurruset.se

  8 oktober: Hässelbyloppet 10 km
  Sveriges snabbaste 10 km-lopp
  Hasselbyloppet.se